شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی


تمام ذهنم، تمایلم، چشم‌هام که یک لحظه بسته‌شوند، و حتی مشامم... 

پر است از هوای جایی که نیستم.

واقعی، محسوس، مادی، بی‌اغراق.

کاج‌های شهر را مثل نخل می‌بینم.


روحم دارد از اینجا تمام می‌شود...

morealess ...