شکلات 99%

- نظرات بسته بود تا به وبلاگ‌هایی که سرمی‌زنم بگویم: اینجا هیچ تکلیفی برای رفع کردن ندارند.
(هنوز هم گزاره برقرار است.)

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

خواب و بیدار بودم. پدرم گفت: تلفن کارت داره، و گوشی‌اش را داد دستم. شکل مسواک بود! فرچه‌اش را نزدیک گوشم کردم: الو؟

گفت چپکی گرفتیش. سر و ته کردم: الو؟باز صدا نیامد، 180 درجه چرخاندم:

الو؟

-سلام چی‌چی جان، من [نفهمیدم] هستم. خوبی؟

-ممنون، فقط... ببخشید گفتید کی هستید؟

-

-الو؟... الو؟

لای پلکام از هم باز شد که بفهمم مثل همیشه خواب چرت و پرت دیده‌ام، و صدای زنگ واقعی و معقول‌تری را بشنوم:

-الو؟... الو؟

-بووووووووق

حرکت آشنایی بود. صدای پیامک بعدش را از قبل می‌توانستم بشنوم:

-سلام، خوب هستید؟

-سلام، شما؟

- من دوست الف هستم. ...

چشم‌هام را پادساعتگرد چرخاندم که یعنی "گاو خودتی، حضرت الف!" همان دفعه اول هم که از این ترفندهای تینیجری زدی، خودت بودی. چه برسد به حالا که هف هش صدبار شده.

تعجب نکنید. وی اصولا برای عموم تصمیمات زندگی، با آجر نپخته و کودکِ نه چندان درونش، مشورت می‌کند.

و هرچند هرگز بلاک نشده، بلکه از خطی به خط دیگر منتقل می‌شود، 360* را باز کردم:

Call & SMS Filter

Add

From call log

...


* همون 360security 

+ خودم هم انتظار نداشتم بعد از مدت‌ها آن همه مطلب پست نشده را پاک کنم، که بیایم اینجا "پیامی که نفرستادم" را تخلیه کنم.

  • morealess ..