شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

یکیشو گرفتم، ولی دلم با یکی دیگشونم خیلی بود همچنان، مونده بودم. رفتم گفتم: ببخشید آقا اگه دوتا بردارم، تخفیف میدید؟

-میخوای چکار؟ همین یکی بسه😒

+صحیح|:


یه‌دفه‌ام با یکی رفتیم بند ساعتشو عوض کنیم، آقاهه گفت: ببینم ساعتتونو؟

خوبه. نمیخواد عوضش کنید|:

morealess ...