شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

 رد چهار میلیمتری. مربوط به زمانی که پرستار مورد نظر با بازوی نوزادان ۲ کیلو و ۷۰۰ گرمی آشنا نبوده. و سوزن واکسن از طرف دیگر بیرون می‌زند. کسی متوجه  نمی‌شود. زخم می‌شود. چرک میکند. کشف می‌شود.

صرفا مبیّن اینکه دردِ فراموش‌شده، جایش تمام نمی‌شود!

morealess ...