شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

نمیدانم از قدیم گفته‌اند یا نه...

اما، هیچ‌وقت یک دیوانه‌ی بالفعل را در بن‌بست قرار ندهید... چون حتتتتما کله‌شقی‌اش را بروز خواهد داد و پدر خودش و هرکس که در تیرس‌اش باشد، درخواهد آورد... 

و حتی،  همین الان هم که درحال خزعبل نویسی است احساس پشیمانی نمی‌کند!

morealess ...