99%شکلات

آدم دوست نداره ”دوست داشتنِ“ دیگران رو‌ از دست بده...

حتی اگه خودش ازشون متنفر باشه!

احمقانه است.


morealess ...