شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی


هر روز بیشوعورتر از دیروز ):


چقدررر نکبت و بی ادب و خط خطی شدم جدیدا|:

باید یه چن روز برم تو خودم...ساکت شم.+نظر به اون که ”من عاشقم، گریه برام خوبه“ مثلا

morealess ...