شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

از این متن هایی که با ”هوای این روزهای...“ شروع می‌شوند متنفرم... کلا مرگ در قاموس ما از این چیزناله های کزایی بهتر است. از این چرا رفتی من بی قرارم های خز. از تمامی گروه های سنی یک گوشه ای را در مجازی اشغال کرده و از این بساط پهن کرده و ناله سر می‌دهند. از شما چه پنهان... نزدیک بود خودم هم به درجه ای از خزیت نزول کنم... بعد دیدم انقدرها هم ناراحت نیستم... چرا که خودم با ناخن انگشت خودم و با تلاش شبانه روزی و مخلصانه به یک تعهد سینوسی چرک کرده، پایان داده ام و اکنون دوران ”پسا ر...دن به توافق“ را می‌گذرانم. ما تحصیلکرده های عالق و باغل و مخصوصا من با این همه عقل و کمالات را چه به جفنگیات؟ خلاصه جنابمان نجات یافتیم... اما ایشان استعداد دستفروشی اش بد نبود... کِرم های مجازی خورِ فامیل خبر آوردند به یاران خز و خیلش پیوسته. با اون سن|:


+عنوان از شعر ”روح الله اکبری“ خوش فکر(:

morealess ...