شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

این روزها موقع بیرون رفتن دستمال کاغذی را فراموش نکنید. سرما دماغ آدم را درمی‌آورد.حتی اگر شما بسیار باهوش و عاقل و حواس جمع باشید، روزِ سردِ حماقت و حواس پرتیتان فرامی‌رسد. و تن به اشتباهات شل و ول و مضحکی می‌دهید. مثلا به یک زباله ی غیرقابل بازیافت اعتماد می‌کنید. سپس دمارتان در می‌آید. و نمی‌توانید آن را با دستمال بگیرید. چون احمقید. فقط هی میکشیدش بالا...  هی تنفستان سخت‌تر می‌شود... هی خفه تر می‌شوید...  هی می‌میرید...

morealess ...