شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

هیچ وقت نفهمیدم چرا آدم باید دلش برا کسی تنگ بشه که ازش متنفره!  |:

morealess ...