99%شکلات

در محاوره استفهام انکاری یا تاکیدی معنا ندارد.

پس دوحالت وجود دارد؛ یا می پرسند که با جوابی که می‌گیرند ضایع شوند یا می‌ پرسند که تاییدشان کنم... اولی،از آن ها بعید است و دومی از من. پس اگر همه سکوت کنیم، احتمال نجاتمان بیشتر و پیوند خویشاوندیمان اهلی تر می‌شود...


+زحمتی می‌کشم از مردم ورررّاج که مپرس..‌. مپرس

morealess ...