شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

در محاوره استفهام انکاری یا تاکیدی معنا ندارد.

پس دوحالت وجود دارد؛ یا می پرسند که با جوابی که می‌گیرند ضایع شوند یا می‌ پرسند که تاییدشان کنم... اولی،از آن ها بعید است و دومی از من. پس اگر همه سکوت کنیم، احتمال نجاتمان بیشتر و پیوند خویشاوندیمان اهلی تر می‌شود...


+زحمتی می‌کشم از مردم ورررّاج که مپرس..‌. مپرس

morealess ...