99%شکلات

اگر احیانا ”کسی“ خواست مرا در حد رگ زدن... شرمنده و هیجان زده کند، لطفا زبان اصلی کتاب های مورد علاقه ام را بهم هدیه دهد.

چرا که...

+pdf‚ is rather Khar!!

morealess ...