99%شکلات

اگر همه درکم می کردند... یعنی همه مثل من فکر می کردند... یعنی همه مثل من بودند...

 جدا چه فاجعه تری می شد زندگی!


-تنهایی... وجداناااا به خاص بودن می ارزد(:

+و من، منظور من نوعی است|:

morealess ...