99%شکلات

تو رفتی... و شمعدونی ها دق نکردند! هه...هه😜

اما پاک دیوانه شده اند... خل و چل و روانی و سفت شده اند...نیش می زنند... حسود و لجباز و زودرنج هم شده اند... گل هم نمی دهند...

از آن گل های قرمز و صورتی و سفید نوستالوژیک که رایحه ی تلخ و باحالی دارند.

می دانید؟ من هیچ وقت شمعدونی نداشته ام... هنوز هم ندارم!

در عوض هف هشتا کاکتوس طوله سسسگ دوست داشتنی دارم که حضرت رئیس بیاید با کابینه اش٬ تمامی افراد هردو لیست دور و برش... یک تیغشان را هم نمی دهم|:

morealess ...