شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی
مسئله اینجاست که من هیچوقت نمی توانم وقار و متانت از خودم بروز دهم... و اگر هم هیچ جنبنده ای پیدا نشود که جوگیرم کرده و در لحظه ای تندیس متانتم چنان فروپاشد که لبخند کجش در هوا جا بماند،... یا پایم پیچ می خورد و یا لباسم به هنگام ورود به محوطه ی تظاهر و رودربایستی، به دستگیره ی در گیر می کندو مجبور می شوم برای اینکه کمترضایع شوم خودم بخندم که برای خودم اصلا خنده دار نیست و خیلی هم بیخود و آبکی است... :|
morealess ...