شکلات 99%

حتی در صورتی که در کله ی خودتان به جای مغز٬ آدامس جویده شده است... کپی برداری بدون ذکر منبع حرام و خر می باشد.
+نظرات بسته است تا خوانندگان خاموش راحت باشن.
+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبادت. فمیدی؟ 😒

مسئله اینجاست که من هیچوقت نمی توانم وقار و متانت از خودم بروز دهم... و اگر هم هیچ جنبنده ای پیدا نشود که جوگیرم کرده و در لحظه ای تندیس متانتم چنان فروپاشد که لبخند کجش در هوا جا بماند،... یا پایم پیچ می خورد و یا لباسم به هنگام ورود به محوطه ی تظاهر و رودربایستی، به دستگیره ی در گیر می کندو مجبور می شوم برای اینکه کمترضایع شوم خودم بخندم که برای خودم اصلا خنده دار نیست و خیلی هم بیخود و آبکی است... :|
morealess ...