شکلات 99%

-همچین مالی نیست. ولی کپی نکنید لطفا.
-بسته بودن نظرات چندان دلیل خاصی نداره.

+درضمن... وب زیبایی خودت داری و هف جدّ و آبائت. فمیدی؟ 😒

طبقه بندی موضوعی

تغییر جهت های ملایم و پیچ های کند، برای مهیج بون، آدم های خیلی صبور می طلبد!

اما هرکس حق ندارد حداقل یک غافلگیری بزرگ که مسیر زندگیش را تغییر می دهد، تجربه کند؟؟...

حقی شب به هوا... عشق... احترام...

که حس شوکه آورش چشم هایت را تا آخر عمر متعجب نگه دارد!

چیزی در حد دعوتنامه ی هاگوارتز...


شبیه اینکه بفهمم کسی آمده تا ذهن بدبختم را از پرورشگاه جان گریر به کالج عالی دختران ببرد...


شبیه دیدن کفش های شخص پایه و مهیجی پشت در، که بتوانم درمورد همه چیز با او همانطور حرف بزنم...

که با خودم حرف می زنم.

morealess ...